tag 标签: BD982

相关资源
  • 所需E币: 3
    时间: 2021-1-25 08:52
    大小: 4.31MB
    上传者: zwbsjz_614700588
    欢迎阅读BD982GNSS接收模块使用手册,该手册介绍了怎么安装和使用TrimbleBD982GNSS接收模块。BD982接收机采用先进导航结构从而以最小延迟达到厘米级实时精度。即使你之前使用其他的GPS产品,天宝也推荐你花时间读一读这本手册,学习一下这款产品的特性。如果你对GPS并不熟悉,请浏览天宝官网(www.trimble.com)进行互动交流以了解天宝和GPS。TrimbleBD982GNSS接收模块目录第一章产品介绍.............................................................................................................................61.1关于BD982GNSS接收机...............................................................................................61.2技术支持.............................................................................................................................61.3你的评论.............................................................................................................................6第二章特点和功能.........................................................................................................................72.1BD982的特点.....................................................................................................................82.2使用和注意事项.................................................................................................................92.3无线电和雷达信号.............................................................................................................92.4COCOM限制......................................................................................................................9第三章安装...................................................................................................................................103.1设置接收机.......................................................................................................................113.2安装接收机.......................................................................................................................113.2.1拆箱并验货............................................................................................................113.2.1.1装运箱的内容.....................................................................................................113.2.1.2提交装运箱的问题.............................................................................................113.3支持的天线.......................................................................................................................113.4安装向导...........................................................................................................................123.4.1适用环境................................................................................................................123.5安装天线...........................................................................................................................123.5.1电磁干扰源............................................................................................................123.6BD982接口板..................................................................................................................123.7路由和连接天线电缆.......................................................................................................13第四章定位模式...........................................................................................................................154.1什么是RTK?....................................................................................................................164.2载波相位初始化...............................................................................................................164.3更新速率和延迟...............................................................................................................164.4数据链...............................................................................................................................164.6.1基站接收机类型....................................................................................................174.6.2基站坐标精度........................................................................................................174.6.3收星数目................................................................................................................174.6.4高度角....................................................................................................................184.6.5环境因素................................................................................................................184.6.6工作范围................................................................................................................18第五章使用Trimble软件程序配置BD982接收机...................................................................205.1配置工具箱.......................................................................................................................215.1.1新建和编辑应用文件............................................................................................215.2TrimbleMS控制器或Winpan软件................................................................................225.2.1模拟液晶显示器:................................................................................................235.2.2按键........................................................................................................................235.2.3模拟键盘................................................................................................................235.2.4功能健....................................................................................................................245.2.5使用显示屏的各区域工作....................................................................................245.2.5.1区域类型.............................................................................................................245.2.5.2只做显示的区域.................................................................................................245.2.5.3数据输入区域.....................................................................................................255.2.6在屏幕中输入数据................................................................................................25第六章使用WEB浏览器配置BD982接收机..........................................................................266.1以太网设置的配置...........................................................................................................276.2使用WEB浏览器配置接收机........................................................................................296.2.1支持的浏览器........................................................................................................296.2.2更改设置................................................................................................................306.2.2.1接收机状态菜单.................................................................................................316.2.2.2卫星菜单.............................................................................................................316.2.2.3接收机配置菜单.................................................................................................326.2.2.4I/O配置菜单......................................................................................................336.2.3OmniSTAR菜单............................................................................................................346.2.3.1网络配置菜单.....................................................................................................356.2.3.2安全菜单.............................................................................................................366.2.3.3固件菜单.............................................................................................................376.2.3.4帮助菜单.............................................................................................................386.3建立PPP连接..................................................................................................................396.4重置你的用户名和密码...................................................................................................48第七章使用二进制接口命令配置接收机...................................................................................507.1RS-232串行接口规范......................................................................................................517.1.1通讯格式................................................................................................................517.1.2测试通信链路........................................................................................................517.1.3通信错误................................................................................................................517.1.4数据采集格式报文................................................................................................527.1.5数据采集格式报文的结构....................................................................................527.1.6数据采集格式报文功能........................................................................................527.1.7接收机状态字节(STATUS)..............................................................................537.1.8读取二进制值........................................................................................................537.1.9整型数据类型(INTEGER)...............................................................................537.2数据采集格式命令报文...................................................................................................547.2.106h,GETSERIAL(接收机和天线信息请求).........................................................557.2.254h,GETSVDATA(卫星信息请求)......................................................................557.2.356h,GETRAW(定位或实时测量请求).................................................................567.2.464h,APPPFILE(应用文件记录命令)...............................................................577.2.565h,GETAPPFILE(应用文件请求).......................................................................707.2.666h,GETAFDIR(应用文件目录列表请求)........................................................707.2.768h,DELAPPFILE(删除应用文件数据命令).......................................................717.2.86Dh,ACTAPPFILE(激活应用文件)......................................................................717.2.981h,KEYSIM......................................................................................................727.2.1082h,SCRDUMP(屏幕转储请求)......................................................................737.3数据采集格式报告报文...................................................................................................747.3.1报告报文摘要........................................................................................................747.3.207h,RSERIAL(接收机和天线信息报告)..............................................................747.3.340h,GENOUT(常规输出记录报告)......................................................................757.3.4GSOF记录类型.....................................................................................................767.3.555h,RETSVDATA(卫星信息报告)....................................................................917.3.657h,RAWDATA(位置数据或实时测量数据报告)............................................977.3.764h,APPFILE(应用文件记录报告)....................................................................1057.3.867h,RETAFDIR(目录清单报告)......................................................................1057.3.96Eh,BREAKRET(中断序列返回)....................................................................1077.3.1082h,SCRDUMP(屏幕转储)............................................................................109第八章默认设置.........................................................................................................................1118.1默认接收机设置.............................................................................................................112第九章规格.................................................................................................................................1139.1物理规格.........................................................................................................................1149.2性能规格.........................................................................................................................1149.3电气规格.........................................................................................................................1159.4通信规格.........................................................................................................................115附录ANMEA-0183输出.........................................................................................................116NMEA-0183消息总览.........................................................................................................117常见的消息元素...................................................................................................................117消息值...........................................................................................................................118NMEA消息..........................................................................................................................118附录B接收机固件升级.............................................................................................................129WinFlash工具......................................................................................................................130安装WinFlash工具.....................................................................................................130接收机固件升级...................................................................................................................130附录C故障排除.........................................................................................................................132接收机的问题.......................................................................................................................133附录D图片.................................................................................................................................134俯视图...................................................................................................................................135侧视图...................................................................................................................................136附录E电气系统集成.................................................................................................................137连接器插脚引线...................................................................................................................13840-pin接头...................................................................................................................1381PPS和ASCII时间标签.....................................................................................................139ASCII时间标记...................................................................................................................140功率输入...............................................................................................................................141天线功率输出.......................................................................................................................141LED控制线..........................................................................................................................142电源和重启开关...................................................................................................................142事件.......................................................................................................................................143串口.......................................................................................................................................143CAN......................................................................................................................................143USB.......................................................................................................................................144USBOTG参考设计.....................................................................................................144USBHost-only参考设计.............................................................................................145USBdevice-only参考设计..........................................................................................145以太网...................................................................................................................................146以太网参考设计...........................................................................................................146以太网路由...................................................................................................................147
广告