tag 标签: 手册

相关博文
 • 热度 4
  2013-12-22 13:55
  677 次阅读|
  0 个评论
  最近做的产品需要使用一个8Ω0.5W的小喇叭。想要找一个国内的厂家,能提供品质稳定的产品就行。最简单的办法是找一个能提供手册的厂家就可以了。 在百度上找,链接大多指向alibaba 。好不容易找到几个号称是做喇叭的厂子的网站,上面仅仅有个图。做得最好的弄了个表格,写了参数。没有一家能提供产品资料的。 我要求的是基本资料: 外形尺寸、工作条件、性能参数(功耗,失真率,频响曲线)很难吗? 上DIG-KEY MOUSER RS倒是能找到手册,但全是国外厂商的。
 • 热度 3
  2012-7-9 13:38
  903 次阅读|
  0 个评论
  图片
相关资源
 • 所需E币: 3
  时间: 3 天前
  大小: 4.31MB
  上传者: zwbsjz_614700588
  欢迎阅读BD982GNSS接收模块使用手册,该手册介绍了怎么安装和使用TrimbleBD982GNSS接收模块。BD982接收机采用先进导航结构从而以最小延迟达到厘米级实时精度。即使你之前使用其他的GPS产品,天宝也推荐你花时间读一读这本手册,学习一下这款产品的特性。如果你对GPS并不熟悉,请浏览天宝官网(www.trimble.com)进行互动交流以了解天宝和GPS。TrimbleBD982GNSS接收模块目录第一章产品介绍.............................................................................................................................61.1关于BD982GNSS接收机...............................................................................................61.2技术支持.............................................................................................................................61.3你的评论.............................................................................................................................6第二章特点和功能.........................................................................................................................72.1BD982的特点.....................................................................................................................82.2使用和注意事项.................................................................................................................92.3无线电和雷达信号.............................................................................................................92.4COCOM限制......................................................................................................................9第三章安装...................................................................................................................................103.1设置接收机.......................................................................................................................113.2安装接收机.......................................................................................................................113.2.1拆箱并验货............................................................................................................113.2.1.1装运箱的内容.....................................................................................................113.2.1.2提交装运箱的问题.............................................................................................113.3支持的天线.......................................................................................................................113.4安装向导...........................................................................................................................123.4.1适用环境................................................................................................................123.5安装天线...........................................................................................................................123.5.1电磁干扰源............................................................................................................123.6BD982接口板..................................................................................................................123.7路由和连接天线电缆.......................................................................................................13第四章定位模式...........................................................................................................................154.1什么是RTK?....................................................................................................................164.2载波相位初始化...............................................................................................................164.3更新速率和延迟...............................................................................................................164.4数据链...............................................................................................................................164.6.1基站接收机类型....................................................................................................174.6.2基站坐标精度........................................................................................................174.6.3收星数目................................................................................................................174.6.4高度角....................................................................................................................184.6.5环境因素................................................................................................................184.6.6工作范围................................................................................................................18第五章使用Trimble软件程序配置BD982接收机...................................................................205.1配置工具箱.......................................................................................................................215.1.1新建和编辑应用文件............................................................................................215.2TrimbleMS控制器或Winpan软件................................................................................225.2.1模拟液晶显示器:................................................................................................235.2.2按键........................................................................................................................235.2.3模拟键盘................................................................................................................235.2.4功能健....................................................................................................................245.2.5使用显示屏的各区域工作....................................................................................245.2.5.1区域类型.............................................................................................................245.2.5.2只做显示的区域.................................................................................................245.2.5.3数据输入区域.....................................................................................................255.2.6在屏幕中输入数据................................................................................................25第六章使用WEB浏览器配置BD982接收机..........................................................................266.1以太网设置的配置...........................................................................................................276.2使用WEB浏览器配置接收机........................................................................................296.2.1支持的浏览器........................................................................................................296.2.2更改设置................................................................................................................306.2.2.1接收机状态菜单.................................................................................................316.2.2.2卫星菜单.............................................................................................................316.2.2.3接收机配置菜单.................................................................................................326.2.2.4I/O配置菜单......................................................................................................336.2.3OmniSTAR菜单............................................................................................................346.2.3.1网络配置菜单.....................................................................................................356.2.3.2安全菜单.............................................................................................................366.2.3.3固件菜单.............................................................................................................376.2.3.4帮助菜单.............................................................................................................386.3建立PPP连接..................................................................................................................396.4重置你的用户名和密码...................................................................................................48第七章使用二进制接口命令配置接收机...................................................................................507.1RS-232串行接口规范......................................................................................................517.1.1通讯格式................................................................................................................517.1.2测试通信链路........................................................................................................517.1.3通信错误................................................................................................................517.1.4数据采集格式报文................................................................................................527.1.5数据采集格式报文的结构....................................................................................527.1.6数据采集格式报文功能........................................................................................527.1.7接收机状态字节(STATUS)..............................................................................537.1.8读取二进制值........................................................................................................537.1.9整型数据类型(INTEGER)...............................................................................537.2数据采集格式命令报文...................................................................................................547.2.106h,GETSERIAL(接收机和天线信息请求).........................................................557.2.254h,GETSVDATA(卫星信息请求)......................................................................557.2.356h,GETRAW(定位或实时测量请求).................................................................567.2.464h,APPPFILE(应用文件记录命令)...............................................................577.2.565h,GETAPPFILE(应用文件请求).......................................................................707.2.666h,GETAFDIR(应用文件目录列表请求)........................................................707.2.768h,DELAPPFILE(删除应用文件数据命令).......................................................717.2.86Dh,ACTAPPFILE(激活应用文件)......................................................................717.2.981h,KEYSIM......................................................................................................727.2.1082h,SCRDUMP(屏幕转储请求)......................................................................737.3数据采集格式报告报文...................................................................................................747.3.1报告报文摘要........................................................................................................747.3.207h,RSERIAL(接收机和天线信息报告)..............................................................747.3.340h,GENOUT(常规输出记录报告)......................................................................757.3.4GSOF记录类型.....................................................................................................767.3.555h,RETSVDATA(卫星信息报告)....................................................................917.3.657h,RAWDATA(位置数据或实时测量数据报告)............................................977.3.764h,APPFILE(应用文件记录报告)....................................................................1057.3.867h,RETAFDIR(目录清单报告)......................................................................1057.3.96Eh,BREAKRET(中断序列返回)....................................................................1077.3.1082h,SCRDUMP(屏幕转储)............................................................................109第八章默认设置.........................................................................................................................1118.1默认接收机设置.............................................................................................................112第九章规格.................................................................................................................................1139.1物理规格.........................................................................................................................1149.2性能规格.........................................................................................................................1149.3电气规格.........................................................................................................................1159.4通信规格.........................................................................................................................115附录ANMEA-0183输出.........................................................................................................116NMEA-0183消息总览.........................................................................................................117常见的消息元素...................................................................................................................117消息值...........................................................................................................................118NMEA消息..........................................................................................................................118附录B接收机固件升级.............................................................................................................129WinFlash工具......................................................................................................................130安装WinFlash工具.....................................................................................................130接收机固件升级...................................................................................................................130附录C故障排除.........................................................................................................................132接收机的问题.......................................................................................................................133附录D图片.................................................................................................................................134俯视图...................................................................................................................................135侧视图...................................................................................................................................136附录E电气系统集成.................................................................................................................137连接器插脚引线...................................................................................................................13840-pin接头...................................................................................................................1381PPS和ASCII时间标签.....................................................................................................139ASCII时间标记...................................................................................................................140功率输入...............................................................................................................................141天线功率输出.......................................................................................................................141LED控制线..........................................................................................................................142电源和重启开关...................................................................................................................142事件.......................................................................................................................................143串口.......................................................................................................................................143CAN......................................................................................................................................143USB.......................................................................................................................................144USBOTG参考设计.....................................................................................................144USBHost-only参考设计.............................................................................................145USBdevice-only参考设计..........................................................................................145以太网...................................................................................................................................146以太网参考设计...........................................................................................................146以太网路由...................................................................................................................147
 • 所需E币: 0
  时间: 2021-1-12 15:43
  大小: 2.43MB
  上传者: kbcell9
  EdgeBoard边缘AI计算盒及计算卡使用手册
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-31 19:29
  大小: 796.75KB
  上传者: Argent
  随着FPGA技术的不断发展,许多消费类产品都嵌入了FPGA程序,ZYNQ架构属于主流,搜集的部分有关FPGA学习资料,希望对您有所帮助,欢迎下载。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:38
  大小: 2.36MB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:38
  大小: 2.36MB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:46
  大小: 512.53KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:26
  大小: 253.49KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:26
  大小: 864.88KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:27
  大小: 765.89KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:18
  大小: 354.84KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:19
  大小: 831.37KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:21
  大小: 903.69KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 17:23
  大小: 360.95KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-30 16:59
  大小: 973.1KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-29 22:24
  大小: 637.81KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-29 11:08
  大小: 450.84KB
  上传者: Argent
  光伏产业是现代新能源的代表性产物,本人收集了一些关于光伏知识的资料,能够让你全面认识光伏产业的工艺生产流程。随着太阳能电池转换率的不断提高,得到了不少消费者的认可。现在太阳能路灯应用广泛,有对光伏产业兴趣的朋友,不妨下载些搜集好的文件报告。
 • 所需E币: 3
  时间: 2020-12-28 22:22
  大小: 2.7MB
  上传者: sense1999
  Labview图像处理与机器视觉实用编程手册-无水印版
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-29 23:24
  大小: 410.18KB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 1
  时间: 2020-12-29 23:41
  大小: 42.07MB
  上传者: Argent
  电子产品日新月异,不管是硬件工程师还是软件工程师,基本的模电、数电知识也是必备的条件,从二极管到三极管,从单片机到多核MCU,3G网络到5G产品的普及,不管电子产品的集成度怎么高,其产品还是少不了电阻电容电感,每个元器件在电路中必然有其作用,有兴趣了解的网友,下载学习学习吧。
 • 所需E币: 0
  时间: 2020-12-28 21:24
  大小: 76KB
  上传者: stanleylo2001
  JAVA代码规范手册.doc
广告